Huisartsenpost Eemland en Docly introduceren de digitale huisartsenpost

SERVICEVOORWAARDEN VOOR HET PLATFORM

Deze servicevoorwaarden (hierna de "voorwaarden" genoemd) bepalen de relatie tussen Docly Netherlands BV, ondernemingsnummer 72677856 (hierna "Docly" of "wij" genoemd), en jou als individuele gebruiker van het digitale platform van Docly (het "platform"), ongeacht hoe je toegang krijgt tot het platform, voor toegang tot de primaire medische diensten in de huisartsenpraktijk waar je bent ingeschreven ("je huisartspraktijk") of enige andere huisartspraktijk zoals vermeld op onze website ("deelnemende huisartspraktijk"). Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat je het platform gebruikt. Als je niet tevreden bent of het niet eens bent met deze voorwaarden, dien je het platform te verlaten en contact op te nemen met je huisartspraktijk (of indien nodig hulpdiensten, zie "Noodgevallen" hieronder). Door het gebruik van het platform, aanvaard je deze voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid zoals verderop vermeld.

Meer informatie over Docly is beschikbaar op www.doclyeemland.nl.

NOODSITUATIES

Het platform mag NIET worden gebruikt in situaties waarbij dringende medische zorg nodig is. In dergelijke situaties moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen via het publieke gezondheidszorgstelsel door 112 te bellen of onmiddellijk naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Je registreert je gebruikersgegevens de eerste keer dat je het platform gebruikt. Hierna log je in met DigiD.

Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een geregistreerde gebruiker te zijn en het platform te gebruiken en daarnaast dien je een geregistreerde patiënt van je huisartspraktijk of een deelnemende huisartspraktijk te zijn. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden garandeer je dat dit het geval is.

Het gebruik van het platform kan alleen betrekking hebben op een persoonlijk medisch consult als een geregistreerde patiënt van je huisartspraktijk of een deelnemende huisartspraktijk.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

Door gebruik te maken van het platform verbindt je je ertoe om:

  • zorg te zoeken bij een publieke gezondheidszorginstelling, huisartsenpraktijk, drop-in of spoedeisende hulp van een ziekenhuis in het geval van verergering van het behandelde probleem;
  • af te zien van het gebruik van het platform voor enig ander doel dan voor toegang tot een persoonlijk medisch consult met je huisartspraktijk of een deelnemende huisartspraktijk en alleen in gevallen waarin je bent geautoriseerd in overeenstemming met de bovenstaande "Gebruikersregistratie";
  • geen enkele andere persoon toegang te geven tot je ID, wachtwoord of enige andere vorm van toegang tot je Docly-login;
  • Docly onmiddellijk op de hoogte te stellen als je vermoedt dat een andere persoon heeft ingelogd op je account of op een andere manier toegang heeft gekregen tot je Docly-login;
  • Docly onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in eerder ingediende informatie van je naam, adres, telefoonnummer, e-mail, enz.;
  • je te onthouden van, binnen de context van het platform, het verspreiden of anderszins verzenden van gegevens of informatie die (i) je niet gerechtigd bent te verspreiden volgens de wet of een akkoord, (ii) welke inbreuk maakt, bijdraagt aan inbreuk, of anderen aanmoedigt om inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of zakelijke geheimen, (iii) virussen, Trojaanse paarden, internetwormen, andere kwaadaardige software of een kwaadaardige code bevatten, of die het platform op andere wijze kunnen beschadigen of nadelige gevolgen kunnen hebben, of (iv) anderszins schade kunnen toebrengen aan of nadelig kunnen zijn voor Docly of een derde partij.

Intellectueel eigendom

Docly is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op het platform en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Je mag één exemplaar afdrukken en pagina(‘s) van ons platform voor eigen (niet-commercieel) gebruik downloaden. Je mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat je hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en je mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken. De status van Docly (en die van alle geïdentificeerde contribuanten) als de auteurs van de inhoud op ons platform dient altijd te worden erkend.

Als je materiaal van ons platform afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden of anderszins inbreuk doet op onze intellectuele eigendomsrechten, wordt je recht op het gebruik van ons platform onmiddellijk stopgezet en moet je, op onze aanwijzingen, alle kopieën van het materiaal teruggeven of vernietigen.

VERANTWOORDELIJKHEID van Docly

Docly biedt het platform aan in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de gezondheidszorg (de "regelgeving").

Je huisartspraktijk baseert haar verklaringen en advies op de informatie die je verstrekt in de vragenlijst en op de uitgevoerde onderzoeken. Daarom moet de informatie die je verstrekt in alle opzichten waar en nauwkeurig zijn. Docly aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de medische adviezen en verklaringen die door je huisartspraktijk of een deelnemende huisartspraktijk aan jou worden verstrekt door het gebruik van het platform. Het platform stelt je in staat om in contact te komen met je huisartspraktijk, zodat je huisartspraktijk je kan helpen.

Docly zal alle diensten naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de professionele normen verstrekken.

Docly kan niet garanderen en garandeert niet dat het platform vrij zal zijn van fouten of storingen, dat fouten binnen een bepaald tijdsbestek zullen worden opgelost, of dat het platform of de servers die nodig zijn om het platform te laten functioneren vrij zijn van schadelijke componenten. Technische storingen kunnen het gebruik van het platform verhinderen. Docly is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het platform, technische storingen of verlies van gegevens. Behalve in gevallen waarin de wet dit vereist, is Docly niet verplicht om schadevergoeding te betalen voor fouten, gebreken, verlies van gegevens of andere schending van deze voorwaarden door Docly noch zal Docly aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) , schending van de wettelijke plicht, of anderszins in verband met enig onvermogen om het platform te gebruiken of het gebruik van of vertrouwen op de inhoud weergegeven op het platform.

In het geval dat het platform niet beschikbaar is om welke reden dan ook en onder voorbehoud van de bovenstaande informatie ("NOODGEVALLEN"),neem dan contact op met je huisartspraktijk om direct een afspraak te maken of medisch advies te krijgen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om, indien nodig, op een andere manier contact te zoeken met je huisartspraktijk of een andere zorgverlener.

RECEPTBELEID

Docly biedt geen receptservice aan. Recepten zullen alleen worden afgegeven door artsen van je deelnemende huisartspraktijk, daar waar wettelijk toegestaan en relevant.

BEËINDIGING VAN HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM

Deze voorwaarden zijn geldig tot nader order. Zowel Docly als jij persoonlijk hebben het recht om de voorwaarden op elk gewenst moment te beëindigen. Als je niet langer gebruik wilt make van het platform, kun je contact opnemen met Docly via privacy@docly.nl en vragen om je account te verwijderen.

Als Docly constateert dat je het platform misbruikt, kan je account onmiddellijk worden geblokkeerd. In dat geval word je schriftelijk in kennis gesteld over de genomen maatregel en heb je de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een dergelijke blokkering.

Docly kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het ontwerp van het platform en de bijbehorende functies wijzigen. Ook kan Docly, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, het platform sluiten.

OVERMACHT

Indien Docly aanzienlijk wordt belemmerd of gehinderd in de nakoming van haar verplichtingen onder de genoemde voorwaarden, als gevolg van omstandigheden waar Docly geen invloed op heeft en de gevolgen hiervan redelijkerwijs niet konden worden vermeden of overwonnen door Docly, zoals maar niet beperkt tot: algemene arbeidsconflicten, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, natuurrampen, beperkingen van de energievoorziening, veranderingen in de overheidsvoorschriften, overheidsinterventie, en fouten of vertragingen in diensten van een leverancier/onderaannemer of je deelnemende huisartspraktijk als gevolg van omstandigheden die hier worden aangegeven, vormt dit een reden voor vrijstelling die Docly vrijstelt van aansprakelijkheid voor schade en andere straffen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Docly verwerkt uw persoonsgegevens zoals aangegeven in ons privacybeleid en slaat cookies op zoals aangegeven in ons cookiebeleid. Beide beleidslijnen zijn beschikbaar op www.doclyeemland.nl.

Voor zover gezondheids- of medische informatie via het platform wordt gedeeld tussen jou en je huisartspraktijk, of wanneer wij namens je huisartspraktijk of een deelnemende huisartspraktijk informatie over jouw behandeling verwerken, fungeert Docly uitsluitend als gegevensverwerker van dergelijke informatie.

WIJZIGINGEN EN OVERDRACHTEN

Docly heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden en publiceert de nieuwe voorwaarden op www.docly.uk, met inachtneming van een redelijke termijn, voordat de wijziging van kracht wordt. Een nieuwe versie van deze voorwaarden is van toepassing vanaf de datum die is vermeld in de nieuwe versie van de voorwaarden, en zal op jou van toepassing zijn wanneer je het platform gebruikt of de nieuwe voorwaarden op andere wijze goedkeurt na deze datum.

Docly heeft het recht om het platform, met inbegrip van alle bijbehorende rechten en verplichtingen, over te dragen aan een derde partij. Je mag je rechten onder deze voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Docly.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

De voorwaarden (met inbegrip van deze paragraaf) moeten worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Procedures met betrekking tot het platform kunnen worden ingeleid door de Nederlandse rechtbanken. Als je wilt reageren op de zorg die je hebt ontvangen van je huisartspraktijk, kun je contact opnemen met je huisartspraktijk. Meer informatie over Docly is beschikbaar op www.huisartsenposteemland.nl.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp.

Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen rechtsmiddelen zal gebruiken met betrekking tot enige verklaring, vertegenwoordiging, verzekering of garantie (hetzij onschuldig of nalatig) die niet is opgenomen in deze overeenkomst. Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen aanspraak kan maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een nalatige afwijking op basis van een verklaring in deze overeenkomst.

ALGEMEEN

Aanvang Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 8 januari 2019.

Rechten van derden Niemand anders dan een partij bij deze voorwaarden en hun toegestane rechthebbenden heeft het recht om een van zijn voorwaarden af te dwingen.

Vrijstelling Wanneer een partij een recht of rechtsmiddel dat haar uit hoofde van de voorwaarden of van rechtswege toekomt niet of met vertraging uitoefent, dan houdt dit niet in dat de partij afstand doet van dat of van enig ander recht of rechtsmiddel en wordt de verdere uitoefening van het betreffende recht of rechtsmiddel daardoor niet uitgesloten of beperkt. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van dit recht of rechtsmiddel belet of beperkt de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

Verbreking Indien enige bepaling of gedeeltelijke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt zij geacht zo min mogelijk te zijn gewijzigd om deze geldig, legaal en uitvoerbaar te maken. Indien deze wijziging niet mogelijk is, wordt de desbetreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn geschrapt. Elke wijziging of schrapping van een bepaling of een deelbepaling in het kader van deze bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de voorwaarden.