Huisartsenpost Eemland en Docly introduceren de digitale huisartsenpost

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens Docly Healthcare AB, haar dochteronderneming Docly Healthcare AB en de dochterondernemingen van Docly Healthcare: Docly Netherlands BV, MD International SAS en MD International LTD ("Docly" of "wij"). Met het oog op de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring, voldoen wij aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland, bestaande uit de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU (in het Nederlands: “Algemene Verordening Gegevensbescherming”) en de GDPR Implementation Act (in het Nederlands: "Uitvoeringswet AVG").

Wij zijn van mening dat de persoonlijke levenssfeer belangrijk is, en wij nemen je privacy zeer serieus. Wij leggen in onze privacyverklaring uit welke soorten persoonsgegevens wij over je verwerken en waarom. Wij verklaren ook de rechtmatige basis voor onze verwerking van persoonsgegevens en je rechten in dit verband.

REIKWIJDTE VAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Docly de gegevensbeheerder is. Dit betekent dat deze privacyverklaring alleen van toepassing is op de verwerking die Docly onderneemt voor haar eigen middelen en doeleinden. Deze privacyverklaring is daarom van toepassing wanneer je je bij ons registreert of je persoonsgegevens direct of indirect deelt met Docly wanneer je onze website bezoekt op www. Doclyeemland.nl of een van onze diensten gebruikt via de mobiele en/of tabletapplicatie (samen het 'platform').

Je kunt altijd contact met ons opnemen via privacy@docly.nl of via ons contactformulier als je vragen hebt over onze verwerking van persoonsgegevens.

Docly verwerkt ook persoonsgegevens ten behoeve van je zorgverlener tot wie je je hebt gericht met je kwaal. Je zorgverlener zal handelen in de hoedanigheid van beheerder voor deze verwerking en Docly als verwerker. Dit betekent dat wij alleen persoonsgegevens zullen verwerken op instructie van en onder het toezicht van je zorgverlener. De gegevens die wij verwerken ten behoeve van je zorgverlener worden gescheiden gehouden van de persoonsgegevens die Docly als beheerder verwerkt.

De verwerking voor rekening van je zorgverlener betreft informatie die je verstrekt aan je zorgverlener door het maken van een account, het verstrekken van je contactgegevens en verzekeringsinformatie, antwoorden op de gezondheidsvragenlijst en chats tussen jou en je zorgverlener. Neem voor meer informatie over de verwerking die wij ondernemen als beheerder contact op met je zorgverlener.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Persoonsgegevens verwijzen naar gegevens die je identificeren of kunnen identificeren. Wij verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Contactgegevens ("accountinformatie"), bestaande uit je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Gebruikersinformatie: dit is informatie die je aan ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt over de website of je account.
 • Het gedrag van gebruikers omvat digitaal gedrag ("digitaal gedrag"). Dit betreft de manier waarop je onze website gebruikt.
 • Technische gegevens. Technische gegevens bestaan uit persoonsgegevens verzameld via je webbrowser: je openbare IP-adres en domeinnaam, cookie-informatie, hardware-eigenschappen (bijv. de ID van de unit), websites die je hebt bezocht, video's en afbeeldingen die je op onze website hebt bekeken, URL's van het verwijzingsverkeer van de websites en na het navigeren naar onze websites, datum en tijd van je bezoek en je geografische locatie. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

RECHTSGRONDSLAG

Wij zullen je persoonsgegevens alleen verwerken als de wet het ons toestaat. Wij zullen je persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • Je toestemming
 • Wanneer het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en je belangen en fundamentele rechten deze belangen niet verwerpen. Wanneer wij ons beroepen op legitieme belangen voor onze verwerking, is het relevante belang hierboven geïdentificeerd.
 • Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij zullen alleen gebruikmaken van je persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij deze nodig hebben om te gebruiken om een andere reden en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij je persoonsgegevens voor een niet-verwant doel moeten gebruiken, zullen wij contact met je opnemen en de rechtsgrondslag toelichten die ons in staat stelt dit te doen. Indien nodig, vragen wij je om extra toestemming voor deze verwerking.

Bijzondere categorieën van bijzonder gevoelige gegevens vereisen een hoger beschermingsniveau. Dit betreft bijvoorbeeld persoonsgegevens betreffende je gezondheid.

Wanneer je gebruikmaakt van onze service voor je afspraak met een arts, kan het zijn dat je persoonsgegevens over je gezondheid deelt. Gegevens die je rechtstreeks met ons deelt voor je behandeling of afspraak met je zorgverlener zullen worden verwerkt op instructie van en namens je zorgverlener. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor onze eigen middelen en doeleinden.

Het kan echter niet worden uitgesloten dat wij door het gebruik van onze website via je digitale gedrag persoonsgegevens verwerken die ons informatie over je gezondheid bieden.

Wij verwerken persoonsgegevens uit bijzondere categorieën:

 • op basis van je uitdrukkelijke toestemming;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van wezenlijk algemeen belang, op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten, evenredig is aan het nagestreefde doel, de essentie van het recht op gegevensbescherming respecteert en voorziet in passende en specifieke maatregelen om de grondrechten en de belangen van de betrokkene te beschermen.

Doel van de verwerking

Het doel van de verwerking van gegevens en de rechtsgrondslag voor de verwerking van verschillende categorieën persoonsgegevens zijn als volgt.

De volgende verwerking vindt plaats op basis van uitdrukkelijke toestemming:

 • verwerking van accountinformatie om de diensten van Docly te kunnen aanbieden en om contact met je op te nemen om je gebruikerservaring op te volgen en je te voorzien van informatie over je account;
 • verwerking van accountinformatie voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • verwerking van informatie over het digitale gedrag voor het verbeteren van het platform en de mobiele applicatie, het begrijpen en analyseren van het gedrag van gebruikers en om de gebruikerservaring te verbeteren. Docly gebruikt je persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals beschreven in de GDPR;
 • verwerking van technische gegevens voor het analyseren van het gebruik van onze website door onze gebruikers en voor marketingdoeleinden;
 • verwerking van informatie over het digitale gedrag en technische gegevens voor de ontwikkeling van producten of diensten;
 • verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen;
 • verwerking van je accountinformatie en alle persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt met betrekking tot je account of onze website;
 • De verwerking van de voornoemde persoonsgegevens in het kader van een verkoop of onderhandelingen voor een verkoop van onze activiteiten of activa. Wij vragen je uitdrukkelijke toestemming vooraf om je persoonsgegevens aan de potentiële koper van dergelijke zaken of activa bekend te maken.

Zodra persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze werden verzameld, zullen wij de gegevens anonimiseren en bewaren voor het onderzoek naar bedrijfsontwikkeling. Na anonimisering kunnen de persoonsgegevens niet langer gebruikt worden om je te identificeren en worden deze niet langer als persoonsgegevens gekwalificeerd. Wij kunnen dergelijke gegevens zonder verdere aankondiging aan jou gebruiken. Als je instemt met de verwerking van je persoonsgegevens, met inbegrip van persoonsgegevens betreffende je gezondheid, stem je ook in met anonimisering van je persoonsgegevens wanneer de bewaartermijn vervalt.

Het is ons ook toegestaan om je persoonsgegevens te verwerken op basis van onze legitieme belangen als deze persoonsgegevens nodig zijn voor de oprichting, uitoefening of verdediging van wettelijke claims.

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken die worden beschreven in het voorgaande voor de naleving van wettelijke verplichtingen. Wij zullen deze persoonsgegevens echter alleen verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van wezenlijk algemeen belang, op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig om te voldoen aan het doel waarvoor deze zijn verzameld (met inbegrip van het doel om de wettelijke verplichtingen van Docly te vervullen). Persoonsgegevens die zijn opgeslagen op basis van je toestemming zullen worden verwijderd indien de toestemming wordt ingetrokken, tenzij wij verplicht zijn om de informatie te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten of indien ook een andere grond voor de verwerking geldt.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten. Periodiek bekijken wij of het nog steeds noodzakelijk is om je persoonsgegevens te bewaren.

INFORMATIE UITWISSELEN MET DERDE PARTIJEN EN OVERDRACHTEN NAAR DERDE LANDEN

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en haar dochterondernemingen.

Wij engageren derde partijen voor het aanbieden van functionele, analytische/performante en targeting cookies. Voor meer informatie over deze partijen verwijzen wij je naar ons cookiebeleid. Deze derde partijen zijn medebeheerders met ons voor de doeleinden beschreven per cookie in het cookiebeleid. Naast de gezamenlijke verwerking kunnen deze partijen ook je persoonsgegevens verwerken voor doeleinden en middelen die zij zelf bepalen.

Docly heeft geen controle over deze verwerking. Het kan niet uitgesloten worden dat deze partijen persoonsgegevens over gezondheid of andere bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken. Deze derde partijen, die fungeren als afzonderlijke beheerders onder de GDPR en die gegevens verwerken voor hun eigen middelen en doeleinden, moeten je informeren over een dergelijk gebruik en hebben een aparte rechtsgrondslag voor deze verwerking. Docly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk gebruik door derde partijen. Gelieve je te wenden tot de privacyverklaring van deze derde partijen.

Als beheerder nemen wij ook derde partijen in dienst als verwerkers. De volgende activiteiten worden namens ons door derde partijen-dienstverleners ("gegevensverwerkers") uitgevoerd: IT-ondersteuning en-onderhoud; hosting van onze website (inclusief analyse); marketingcampagnes; het uitvoeren van enquêtes en het verkrijgen van feedback over onze diensten; archivering en archiefbeheer; afvoer van vertrouwelijk afval.

Al onze gegevensverwerkers zijn verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met ons beleid. Wij staan onze gegevensverwerkers niet toe om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Wij staan hen enkel toe om je persoonsgegevens voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

Wij delen persoonsgegevens met onze gegevensverwerkers om de hierboven gegeven redenen. Sommige van deze gegevensverwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij zorgen ervoor dat de gegevensverwerkers waarmee wij werken een adequate beveiligingsstandaard onderhouden. Om een adequate beveiligingsstandaard te garanderen, dragen wij alleen informatie over buiten de EER wanneer er adequate veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

De voorkeursveiligheidsmaatregel is een besluit van de Europese Commissie dat het land waar de verwerker is gevestigd adequaat de privacy beschermt (een zogenaamde geschiktheidsverklaring). Voor de VS betekent dit dat de verwerker over een certificaat van het EU-VS-privacyschild moet beschikken.

Als een huidige of toekomstige verwerker is gevestigd in een land zonder geschiktheidsverklaring of als de verwerker in de VS niet beschikt over een certificaat van het EU-VS-privacyschild, zullen wij geen persoonsgegevens overdragen aan deze verwerker, voordat de verwerker contractuele clausules met ons heeft afgesloten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die passende waarborgen bieden om je privacy adequaat te beschermen. Je hebt het recht om een kopie van deze contractuele clausules te verkrijgen. Neem contact op met onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk worden gemaakt, gewijzigd of bekendgemaakt. Details van deze maatregelen zijn op aanvraag beschikbaar.

JE RECHTEN

De GDPR biedt je verschillende rechten:

 • Je hebt het recht je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die op je toestemming is gebaseerd, in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de verwerking die is ondernomen voordat je jouw toestemming intrekt.

 • Je hebt het recht om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die wij over je verwerken.

 • Je hebt het recht om onjuiste informatie over je te laten corrigeren.

 • Je hebt het recht om de gegevens te verwijderen (het recht om te worden vergeten), als

  • Je je toestemming intrekt voor de verwerking die wij ondernemen op basis van je toestemming;
  • Je bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • Wij je persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt;
  • Er een wettelijke verplichting is voor ons als beheerder om je persoonsgegevens te wissen

Wij mogen de uitoefening van dit recht door jou om bepaalde redenen weigeren. Wij zullen de persoonsgegevens niet verwijderen als wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te verwerken, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims

 • Als er twijfel is over de juistheid van de persoonsgegevens of de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens, kun je verzoeken dat de verwerking van gegevens wordt beperkt. Je hebt ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen. Als wij je persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EER die niet onderworpen zijn aan een geschiktheidsverklaring, heb je recht op informatie over de juiste waarborgen die zijn ingevoerd om je privacy te beschermen.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking die plaatsvindt op basis van de legitieme belangen van Docly. In het geval van een dergelijk bezwaar, zullen wij nog steeds je persoonsgegevens bewaren. Wij kunnen je persoonsgegevens echter nog verder verwerken dan het opslaan van je persoonsgegevens met je toestemming, voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang voor de EU of Nederland.
 • Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 • Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een vaak gebruikt elektronisch formaat. Je hebt het recht om dergelijke gegevens over te dragen aan een andere verwerker van persoonsgegevens.

Je hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot je persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als je verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij weigeren om te voldoen aan het verzoek in dergelijke omstandigheden.

Het kan nodig zijn om specifieke informatie van je te vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen en je recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om een van je andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere passende veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen.

Neem contact op met onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (die voldoet aan de rol van functionaris voor gegevensbescherming) als je vragen hebt of als je een klacht hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Je vindt de contactgegevens van onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming (“Autoriteit Persoonsgegevens”). Hopelijk zul je ons echter de kans geven om naar je bezorgdheden te luisteren en deze te op te lossen voordat je je tot de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming wendt, dus als je je zorgen maakt over onze verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die aan het einde van deze privacyverklaring worden vermeld.

CONTACT OPNEMEN MET ONS

De contactgegevens van Docly Netherlands B.V. zijn Jaarbeurs 6, 3521AL, Utrecht, Nederland. Je kunt contact opnemen met Docly via de volgende contactgegevens: MD International SAS, sis 2405 route des Dolines, Drakkar CS 10065, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne - Frankrijk, info@docly.fr; MD International LTD, 38 Berkeley square, London, W1J 5AE, info@docly.uk.

Neem om je rechten uit te oefenen volgens het bovenstaande, of om in contact te komen met onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens contact met ons op via privacy@docly.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 8 januari 2019.